Saobraćaj bez granica: IRU modernizuje drumski transport u Togu

Uz podršku Svetske banke, IRU je u Togu izveo treću fazu petodelnog projekta reforme drumskog saobraćaja. Ova faza je usredsređena na donošenje novih zakona koji će regulisati industriju drumskog prevoza, uključujući pristup ovoj profesiji. Takođe je razvijen sveobuhvatan skup modela ugovora koji pojašnjavaju uloge i odgovornosti transportnih kompanija.

Projekat je započeo 2019. godine, kada je IRU odabrana kao organizacija koja je najpogodnija za reformu sektora drumskog prevoza u Togu. Od tada, IRU savetuje vladu Togoa o tome kako da izgradi isplative, sigurne i visokokvalitetne transportne sisteme. Poboljšanja ostvarena tokom ovog projekta trebalo bi da pomognu uspostavljanju zemlje kao transportnog čvorišta, olakšavajući trgovinu i smanjujući siromaštvo u regionu.

Poslednja dva koraka biće usredsređena na uspostavljanje federacije drumskog prevoza koja će zastupati interese industrije i sprovođenje okvira za obuku i kvalifikacije za profesionalizaciju sektora, osiguravajući sigurnost i operativnu efikasnost.

Više na IRU advisory services

izvor: iru.org

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay