Novi zahtevi EU za vazdušni transport od marta 2023.

Od 1. marta 2023., svi špediteri, avioprevoznici i poštanski operateri koji prevoze robu u ili kroz Evropsku uniju (uključujući Norvešku i Švajcarsku) moraće da dostave unapred informacije o teretu u obliku potpune ulazne zbirne deklaracije (ENS), u okviru druge faze novog carinskog programa bezbednosti i bezbednosti EU pre dolaska – Sistem kontrole uvoza 2 (ICS2), verzija 2.

Odgovornost ekonomskih operatera da se pridržavaju zahteva ICS2 verzija 2

Od 1. marta 2023. godine, ekonomski operateri uključeni u rukovanje, slanje, otpremu i transport tereta, ekspresnih ili poštanskih pošiljki u ili preko EU vazdušnim putem moraju da se pridržavaju novih zahteva za unapred izveštavanje podataka za procenu carinskog rizika pre utovara i pre dolaska.

Prikupljanjem podataka o svoj robi koja ulazi u EU pre njenog utovara i dolaska, ICS2 podržava efikasne carinske kontrole zasnovane na riziku, istovremeno olakšavajući slobodan protok legitimne trgovine preko spoljnih granica EU. ICS2 će pojednostaviti kretanje robe između carinarnica na prvoj tački ulaska i konačnom odredištu u EU. Za ekonomske operatere, ICS2 će pojednostaviti zahteve za dodatnim informacijama i procenu rizika pre polaska od strane carinskih organa.

Pored odgovornosti avio-prevozioca za podnošenje ENS-a u skladu sa režimom višestrukog podnošenja iz izdanja 2, špediteri i poštanski operateri će takođe biti zakonski odgovorni za obezbeđivanje podataka. Oni ili moraju da ih podele sa avio-prevoznicima, koji će zatim ispuniti zahteve za podnošenje ENS-a, ili podatke predati direktno ICS2. Poštanski operateri, koji su ranije deklarisali delimične informacije u vezi sa dolaznim pošiljkama (u okviru ICS2 Faze 1), sada će takođe morati da koordiniraju sa svojim avio-prevoznikom kako bi dostavili sve potrebne podatke.

Oni u sektoru vazdušnog saobraćaja koji trenutno predaju unapred informacije o teretu u sistem kontrole uvoza (ICS) moraće postepeno da počnu da unose ove podatke u ICS2 tokom operativnog uvođenja Izdanja 2.

Priprema za ICS2 verzija 2: Testiranje usklađenosti

Ekonomskim operaterima se snažno savetuje da se unapred pripreme, kako bi izbegli rizik od kašnjenja i neusaglašenosti.

Da bi pomogla u pripremi za uvođenje ICS2 verzija 2, Evropska komisija će učiniti dostupnim okruženje za testiranje usklađenosti od jula 2022. do februara 2023. godine, kako bi bila u mogućnosti da proveri sposobnost ekonomskog operatera da pristupi i razmeni poruke sa carinskim organima preko nameravanog ICS2 trgovca interfejs. Ovo ispitivanje usklađenosti je obavezno za sve zainteresovane ekonomske operatere.

Ekonomski operateri odgovorni za podnošenje ENS podataka u ICS2 treba da utvrde da li imaju postojeći registarski i identifikacioni broj ekonomskih operatera (EORI). Ako ne, trebalo bi da kontaktiraju carinsku upravu EU po svom izboru da dobiju ovaj broj i da dobiju podršku u pripremi za ICS2 verzija 2. Takođe treba da procene svoje trgovinske operacije za rukovanje uvozom u EU i kontaktiraju svoje izabrane carinske organe da povežite se i učestvujte u predstojećem testiranju usaglašenosti verzija 2.

Šta je ICS2 verzija 2?

Sistem kontrole uvoza EU ​​2 (ICS2) je inicijativa velikih razmera za poboljšanje carinskog nadzora kretanja robe pre njenog dolaska na spoljne granice EU (vazdušne, pomorske, kopnene i unutrašnje plovne puteve). ICS2 omogućava carinskim organima da identifikuju visokorizične pošiljke koje zahtevaju ranu intervenciju, istovremeno olakšavajući legitimnu trgovinu na carinskom području EU, Norveške i Švajcarske.

Sistem se implementira u tri verzija. Nakon što je uspešno završena verzija 1 koje pokriva proces prethodnog učitavanja za poštanske i ekspresne pošiljke avionom 15. marta 2021., verzija 2 je sledeći korak u implementaciji sistema i biće objavljeno 1. marta 2023. Verzija 3 će biti implementirano od 1. marta 2024. godine, kojim se od operatera koji prevoze robu na pomorskim i unutrašnjim plovnim putevima, putevima i železnicama zahteva da se pridržavaju novih propisa.

Evropska komisija predvodi operativnu isporuku ICS2 u bliskoj saradnji sa carinskim vlastima u državama članicama, Norveškoj i Švajcarskoj i zainteresovanim stranama iz industrije.

Dostupna su dva detaljna lista sa podacima za vođenje kroz procedure vezane za ICS2 verzija 2:

Izveštaj sa činjenicama 1: Šta ekonomski operateri koji su direktno pogođeni drugim izdanjem treba da urade da bi svoje IT sisteme pripremili na vreme.

Za više informacija posetite (link)

Informacioni list 2: Šta su novi zahtevi za izveštavanje o podacima prema Izdanju 2 za špeditere, ekspresne kurire EU, poštanske operatere sa objektima van EU i avio-prevoznike, bez obzira da li su ovi operateri pravno osnovani unutar ili van Evropske unije. Za više informacija posetite (link)

izvor&foto: aircargoweek

Pročitajte i...