Evropska unija je pokrenula drugu fazu svog sistema kontrole uvoza 2 (ICS2)

Od 1. marta 2023. godine, svi avioprevoznici, špediteri, ekspresni kuriri i poštanski operateri uključeni u vazdušni transport robe do ili kroz EU moraju da dostave kompletan skup podataka o zbirnoj deklaraciji o robi, pre nego što njihov dolazak na spoljnu granicu EU.

Oni to moraju da urade kroz ICS2 sistem, koji postepeno zamenjuje postojeći sistem kontrole uvoza (ICS) EU između 2021. i 2024. Avio-prevoznici koji trenutno predaju unapred informacije o teretu u Sistem kontrole uvoza (ICS) će u potpunosti napustiti taj sistem kao čim počnu da unose ove podatke u ICS2.

Druga faza ICS2 uvela je nove zahteve za podacima i procese koje treba poštovati, pre transporta robe iz treće zemlje i pre njenog dolaska na spoljnu granicu Evropske unije. Neuspeh pogođenih ekonomskih operatera da pribave neophodne podatke od svojih klijenata i da ih dostave ICS2 dovešće do radnji carinskih organa da sprovedu poštovanje propisa pre i po dolasku na spoljnu granicu. Za dodatne informacije o ovim važnim promenama posetite veb lokaciju.

Međutim, da bi se obezbedio nesmetan prelazak sa verzije 1 na izdanje 2 i da bi se olakšale trgovinske operacije, period primene za svako preduzeće model i redosled kojim se različiti tipovi ekonomskih operatera povezuju na ICS2 Izdanje 2 biće usklađeni u svim državama članicama, kao što je definisano u relevantnoj tranzicionoj strategiji. Države članice mogu odobriti rok za raspoređivanje do 2. oktobra 2023.

Ukoliko privredni subjekti ne budu spremni u predviđenom roku, i ne dostave podatke koji se zahtevaju po sistemu ICS2, pošiljke i teret će biti zaustavljeni na granicama EU i predmetna roba neće biti ocarinjena od strane carinskih organa.

ICS2 detaljno

Program ICS2 je pripremljen u bliskoj saradnji između Evropske komisije, carinskih organa država članica i privrede. Njime se pojačava carinski nadzor robe pre njenog transporta u treću zemlju i dolaska na spoljne granice EU. Obezbeđuje poboljšani kvalitet podataka, poboljšano upravljanje carinskim rizikom i bolji pristup merama za smanjenje carinskog rizika i kontrolama spoljnih granica zasnovan na riziku. Ovo omogućava carini EU da ranije identifikuje pretnje i da interveniše na najprikladnijoj tački u lancu snabdevanja. ICS2 program i novi alati takođe pomažu da se bolje cilja širok spektar nebezbedne robe koja se nalazi u malim paketima za e-trgovinu.

U izdanju 1, ICS2 se fokusirao na poštanske i ekspresne pošiljke koje dolaze u ili kroz EU vazdušnim putem. U ovom izdanju, podskup zbirne deklaracije o ulasku (takozvane informacije o unapred utovaru tereta – takođe poznat kao „PLACI“) mora da se obezbedi pre nego što se roba utovari u avion koji ide za EU, kako bi se carini omogućilo da odmah otkrije pretnje bezbednosti vazduhoplovstva.

Sa ICS2 Izdanje 2, od 1. marta 2023., opšte pošiljke vazdušnog tereta takođe podležu PLACI podnošenju i kompletnom skupu podataka Zbirne deklaracije o ulasku (ENS) pre njihovog dolaska. Podnošenje se može obezbediti u jednom potpunom ENS dokumentu, ako su svi potrebni podaci dostupni strani koja podnosi i preuzima odgovornost za unošenje robe na evropsku carinsku teritoriju. Alternativno, to se može uraditi sa višestrukim podnescima, gde više od jedne delimične ENS prijave podnose različiti akteri u lancu snabdevanja. U slučaju višestrukih podnesaka, svaki podnosilac je odgovoran da obezbedi da svoje podneske predaju na blagovremen, tačan i potpun način. Međutim, odgovornost je avio-prevoznika da blisko sarađuju sa svojim ugovornim stranama, a odgovornost ovih drugih strana da rade sa svojim klijentima u lancu snabdevanja, kako bi osigurali da su ispunjeni svi zahtevi za podnošenje ICS2 ENS-a. Relevantne zahteve za arhiviranje podataka pre dolaska možete proveriti u ovom listu sa podacima. Pre nego što ekonomski operateri počnu da podnose ENS u ICS2 izdanju 2, oni moraju da provere da li je njihov sistem kompatibilan sa ICS2 poslovnim procesima i zahtevima za podnošenje. Oni to moraju da urade kroz obaveznu proceduru testiranja samousaglašenosti. Dostupan je detaljan informativni list koji objašnjava ove zahteve.

izvor&foto: fleet.ie

Pročitajte i...