Zašto je konvergencija lanca snabdevanja kritična za veću agilnost i otpornost

Imati efikasnu praksu lanca snabdevanja je uvek bio težak čin balansiranja, čak i u relativno stabilnim vremenima. Mnogi faktori moraju biti usklađeni da bi organizacija bila u stanju da nabavi materijale, proizvede proizvod i stavi ga u ruke kupaca.

Poslednjih nekoliko godina karakteriše poremećaj u lancima snabdevanja. Pandemija je razotkrila nedostatke u poslovnoj praksi u svim industrijama, koji su se akutno osetili u njihovom lancu snabdevanja i operacijama nabavke. Štaviše, inflacija je postala sve veća zabrinutost, uzrokujući pritisak na cene gore-dole u ​​lancu snabdevanja. Pomešane su nestašice u snabdevanju, tarife i geopolitička pitanja — sve to će se verovatno nastaviti i u godinama koje dolaze.

U nastavku odgovori na neka pitanja o otpornošću i optimizaciji lanca snabdevanja, prema anketama GEP-a i Zadruge za resurse u lancima snabdevanja Univerziteta Severne Karoline. Odgovore daju stručnjaci za lance snabdevanja, nabavke i IT u nizu industrija…

Praznine, pukotine

Rezultati ankete ukazuju na niz neusklađenosti u kojima praznine u procesu, tehnologiji i protoku informacija mogu biti prepreka produktivnosti i optimizaciji. Od anketiranih profesionalaca, 59% smatra da je jaz između nabavke/izvora i lanca snabdevanja glavni prekid veze i najhitnija bolna tačka. Sve u svemu, anketa je istakla nepovezanost između lanca snabdevanja i nabavke, između srednjeg menadžmenta i rukovodilaca u okviru ovih operacija, kao i između ovih funkcija i preduzeća.

Jaz između lanca snabdevanja i nabavke

Rukovodioci unutar lanca nabavke i snabdevanja nisu uvek usklađeni sa onim što vodi njihovim odlukama o planiranju, bilo da se radi o smanjenju finansijskog rizika ili davanju prioriteta dobavljačima sa najnižim troškovima. Pored toga, iz operativne perspektive, rukovodioci lanca snabdevanja vide isporuku na vreme kao najviši prioritet, dok rukovodioci nabavki vide postizanje najnižih troškova kao najveći prioritet. I lideri u lancu nabavke i lanca snabdevanja u anketi su prepoznali da bi praznine imale značajan uticaj na ključne KPI lanca snabdevanja (pokazatelje učinka), kao što su viši troškovi, duže vreme ciklusa i smanjena otpornost.

Jaz između lanca snabdevanja i rukovodilaca nabavke i srednjeg menadžmenta

Druge velike studije sprovedene u istom vremenskom okviru sugerišu da bi otpornost trebalo da bude najviši prioritet u celini; izgleda da ova studija ima drugačiji ukupni ishod. Dok su se oni na nivou CPO (glavni diketror proizvodnje) i CSCO (glavni saradnik za lanac snabdevanja) složili sa prethodnim istraživanjem i videli su otpornost kao najveću brigu, rukovodioci lanca snabdevanja i nabavki su to primetili kao svoj treći najveći prioritet.

Jaz između ciljeva preduzeća i lanca snabdevanja i nabavke

Rukovodioci su takođe imali drugačiji pogled na prioritete preduzeća. Rukovodioci lanca snabdevanja istakli su održivost kao prioritet preduzeća broj 1, dok su rukovodioci nabavki izabrali raznolikost.

Ova razlika otkriva njihove različite perspektive u ovim strateškim naporima. Rukovodioci nabavke rangiraju raznolikost kao najvažniji prioritet preduzeća jer raznovrsnija radna snaga i baza snabdevanja dovode do boljeg učinka na projektima i stvaraju timove koji mogu da iskoriste različitost mišljenja za proširenje opcija. Rukovodioci lanca snabdevanja izabrali su održivost, jer širi ciljevi ESG-a (ekološko, društveno i korporativno upravljanje) pomažu u obezbeđivanju dugoročnih poslovnih interesa kompanije, istovremeno smanjujući ugljenični otisak i obezbeđujući druge ekološke i društvene koristi.

Nedostaci su problematični u svakom trenutku i ometaju operativnu efikasnost. Međutim, u trenutnom remetilačkom okruženju – onom koje ćemo verovatno iskusiti godinama – problemi koji nastaju zbog neusklađenosti se pogoršavaju i pojačavaju u celom lancu snabdevanja, što dovodi do njihovog prekida.

Konvergencija

Konvergencija lanca snabdevanja — ujedinjenje procesa i tokova informacija kroz organizaciju i njen lanac snabdevanja, organski i na dubljem nivou — je put ka otpornosti. Da bi tamo došle, organizacije moraju da usklade svoj lanac snabdevanja i nabavke kako bi se pozabavile ključnim bolnim tačkama vidljivosti i saradnje.

Tehnologija nudi rešenja za veće usklađivanje, a rukovodioci u lancu snabdevanja i nabavkama se u velikoj meri slažu oko rešenja koja ih mogu približiti i koja su ključna za konvergenciju:

  • Rešenja koja nude fleksibilne tokove rada
  • Rešenja za upravljanje glavnim podacima
  • Rešenja za vidljivost lanca snabdevanja
  • Kontrolni tornjevi
  • Platforme za saradnju

Da bi podstakla konvergenciju i usklađivanje, tehnologija bi morala da sadrži rešenja koja mogu omogućiti usklađivanje duž preduzeća, isporučujući:

  • Vidljivost, praćenje i saradnja u realnom vremenu u lancu snabdevanja
  • Mogućnost povezivanja sa više nivoa dobavljača, logističkih provajdera i partnera
  • Tokovi posla koji se mogu konfigurisati kako bi se prilagodili procesima organizacije
  • Holističke saradnje omogućene procesom i tehnologijom

Tehnologija treba da radi besprekorno sa procesima i omogući fleksibilnost, agilnost i konfigurabilnost kako bi korisnik mogao brzo da reaguje na promenljive uslove na terenu. Kada je takvo rešenje na mestu i postoji harmonija između tehnologije i procesa kroz konvergenciju, organizacije bi mogle da poboljšaju otpornost u svojim lancima snabdevanja. Pri tome će se pre savijati nego slomiti kada se suoče sa prekidom.

*izvor: logisticsviewpoints.com; foto: unsplash.com

Pročitajte i...