Novi ICS2 sistem kontrole uvoza u EU: kako se preduzeća mogu pripremiti?

Evropska unija od 2021. godine postepeno primenjuje novi program bezbednosti i bezbednosti uvezene robe, zasnovan na IT sistemu za prenos informacija o pošiljkama, poznatom kao Sistem kontrole uvoza 2 (ICS2).

Sledeća faza ovog programa počeće 3. juna 2024. godine.

U pomorskom saobraćaju, 60% ulaznih zbirnih deklaracija sadrži nepotpune podatke, što otežava pravilnu analizu rizika po bezbednost i bezbednost. Ovo pitanje postoji iu drumskom i železničkom saobraćaju.

Kao odgovor, Unija je pokrenula primenu ICS2 sistema, koji intenzivira trgovinski nadzor sa zemljama van Evropske unije i poboljšava običaje upravljanja rizikom u zajedničkom sistemu EU (CRMF), doprinoseći integrisanom pristupu Unije trgovini robom.

Vredi napomenuti da je od 2023. godine sistem primenjiv na prevoznike i špeditere koji se bave vazdušnim transportom. 3. juna 2024. godine počinje prelazni period za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu, koji će trajati do 4. decembra ove godine. Od ovog datuma počinje implementacija ICS2 sistema za brodovlasnike i prevoznike u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi. 2025. godine sistem će se proširiti na sektor drumskog i železničkog saobraćaja.

ICS2 sistem: obaveze prevoznika i špeditera

Prevoznik ili špediter koji prevozi robu na carinsku teritoriju EU mora da podnese zbirnu deklaraciju o ulasku (ENS) pre nego što roba stigne na spoljnu granicu Evropske unije.

Ako preduzetniku nedostaju traženi podaci, mora ih dostaviti subjekt koji ih poseduje. Deklaraciju može podneti prevoznik, špediter, uvoznik, primalac tereta ili ovlašćeno lice.

Potrebne informacije u ENS deklaraciji uključuju:

Detaljan opis pošiljke (npr. njen sadržaj, materijali, predviđena upotreba)

Precizni detalji strana uključenih u transport (prodavac, kupac, organizator transporta, prevoznik)

Šestocifreni HS kod, koji omogućava klasifikaciju robe

EORI broj (ako je dodeljen), koji izdaje carina

Obaveze prevoznika

Preduzeća koja izdaju glavni tovarni list (MBL) moraju da pribave potrebne podatke od špeditera, uključujući ekspresne ili poštanske operatere koji izdaju ekvivalentne transportne dokumente. Ako špediter ne dostavi tražene podatke, prevoznik mora da dostavi delimičnu ENS deklaraciju na osnovu glavnog tovarnog lista i da u svoju deklaraciju navede EORI broj špeditera.

Špediter će tada biti odgovoran za dostavljanje podataka na podređenom nivou sistemu ICS2 i dobijanje podataka od drugih strana koje izdaju kućne tovarne listove (HBL) ili u svojoj delimičnoj ENS deklaraciji deklarišu detalje o učesnicima u operaciji koje tek treba da podnesu njihove deklaracije.

Podseća se da glavni tovarni list izdaje primarni prevoznik (npr. brodska linija), dok sekundarni tovarni list izdaje špediter ili logistički agent koji deluje kao posrednik između pošiljaoca i primarnog prevoznika.

Prevoznici koji izdaju direktan tovarni list moraju dobiti dodatne komercijalne podatke od primaoca sa sedištem u Evropskoj uniji. Ako primalac ne pruži tražene podatke, njihov EORI broj mora biti deklarisan u njihovoj delimičnoj deklaraciji ENS-a i od njih će se tražiti da dostave svoju delimičnu deklaraciju ICS2.

Obaveze špeditera i poštanskih operatera

Špediterske kompanije i ekspresni ili poštanski operateri koji izdaju podzemni račun ili ekvivalentan dokument moraju da pruže prevozniku (ili primarnom operateru odgovornom za prevoz) neophodne podatke ili sami podnesu delimičnu ENS deklaraciju ICS2, uključujući specifične komercijalne podatke koje treba dobiti od primaoca sa sedištem u državi članici Evropske unije.

Pravila ICS2 se primenjuju na robu koja se transportuje do ili kroz:

Evropska unija

Severna Irska

Norveška

Švajcarska

Pravila važe za svu robu, bez obzira na vrednost (osim dokumenata).

Obaveze primalaca tereta

Od primalaca robe se takođe može zahtevati da dostave ENS deklaraciju koja sadrži informacije o kupcu i prodavcu robe, u zavisnosti od ugovornih aranžmana između strana.

Posledice neusaglašenosti sa zahtevima ICS2

Nepoštovanje sistemskih zahteva od strane prevoznika i drugih privrednih subjekata može dovesti do teških posledica. Sankcije koje predviđa Evropska unija za neispunjavanje zahteva ICS2 uključuju:

Roba može biti zadržana i odložena na carinskim granicama Evropske unije dok se ne ispune svi bezbednosni i bezbednosni zahtevi.

Carinske vlasti možda neće pustiti robu u slobodan promet, što znači da neće moći da uđe na tržište EU.

Nepotpune prijave mogu biti odbijene, što dovodi do potrebe za ponovnim podnošenjem dokumenata.

Carinski organi mogu vršiti dodatne inspekcije i izricati sankcije za nepoštovanje. To može uključivati novčane kazne (iznos još nije poznat) i druge administrativne mere koje imaju za cilj sprovođenje usaglašenosti sa propisima.

Kako se možete pripremiti za ICS2?

Prvo, odlučite kako ćete podneti deklaracije sistemu—bilo samostalno na glavnom nivou ili zajedno sa klijentima koji mogu da dostave delimične informacije ICS2 na sopstvenu odgovornost, u skladu sa uslovima i rokovima navedenim u novim propisima.

Ako nemate identifikacioni broj ekonomskog operatera (EORI), morate ga dobiti od jedne od nacionalnih carinskih uprava država članica Evropske unije. Više informacija o tome šta je EORI i kako ga dobiti možete pronaći na sajtu Evropske komisije.

IT sistemi vaše kompanije tada moraju da se ažuriraju da bi se direktno povezali sa evropskim ICS2. Dodatne informacije o tehničkim pripremama možete pronaći u vodiču Evropske komisije, koji je dostupan na mnogim jezicima.

Detaljnije informacije o ICS2 sistemu i tehničkim problemima mogu se naći na veb stranici Evropske komisije.

izvor&foto: trans.info

Pročitajte i...